english greek

Το αντιτεκτονικόν δόγμα του Πατριάρχου Κων/λεως Μελετίου Δ' Μεταξάκη δια την μέλλουσαν "Πανορθόδον"

TO AΝΤΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Δ΄ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ "ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ" ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ1ον. Λαμβάνω τήν σκυτάλη ἀπό ἕνα ἄκρως ἐνδιαφέρον ἄρθρον πού μόλις ἐδιάβασα, γραφθέν ὑπό τοῦ θεολόγου κυρίου Σταύρου Ἀβαγιάννη, μέ τίτλον: Συζήτηση στήν Ἡμερίδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γιά τή Μεγάλη Σύνοδο: Αμηχανία και πολλά φλέγοντα αναπάντητα ερωτήματα. http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2016/04/blog-post_71.html


2ον. Ἐπιθυμῶ δηλαδή νά σᾶς ἀπαντήσω κάπως διασκεδαστικά εἰς τό ἔλλογον Οἰκουμενικόν, Ἐκκλησιολογικόν, Κανονικόν, Συνοδικόν, Δογματολογικόν, Πατρολογικόν, Βιβλικόν, Θεολογικόν κ.ο.κ. σημαίνων ἐρώτημα κρίσεως πού ταλαιπωρεῖ ὅλους μας, ἀλλά καί τό θέτει θεο-λογικῶς πρός τούς ἀπανταχοῦ ἀναγνώστες του, εἴτε αὐτοί εἶναι: οἱ Οἰκουμενιστές, εἴτε εἶναι οἱ Ἀντιοικουμενιστές, εἴτε τινές ἀναποφάσιστοι κ.λπ.
Τό Δογματολογικόν καί Ἱεροκανονικόν ἐρώτημα τοῦ κ. Σ. Ἀβαγιάννη εἶναι:
"Η μέλλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ποιά κακοδοξία ή ποιά αίρεση θα αντιμετωπίσει ;"


3ον. Ἔχει δίκαιον ὁ κύριος συνάδελφος τῆς ΠΕΘ διά τό κατ΄ ἐξοχήν Συνοδικόν ζητούμενον τῶν ἡμερῶν μας: περί τῶν προϋποθέσεων καί κριτηρίων τοῦ ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως θεολογεῖν ὑπό τῶν ἄμοιρων καί ἀιχμαλωτισμένων Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Οἰκουμένης ὑπό τινῶν ἑτερόδοξων Νεορθοδόξων καί αἱρετιζόντων Οἰκουμενιστῶν. Πρέπει νά παραδεχθῶμε ἅπαντες, ὅτι πλέον κάμνωσι κουμάντο οἱ τρισἄθλιοι Οἰκουμενιστές.


4ον. Ὁ προπάτωρ ὅμως τῶν Συγκρητιστῶν Νεορθοδόξων: ἐκείνος ὁ ταλαίπωρος ἐμπνευσθής καί ὁ ἐνεργοποιήσας τόν ἀντικανονικόν Νεολογισμόν τῆς δῆθεν Πανορθόδοξης Συνόδου διά τινός παλαιοῦ τραγελαφικοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου τό 1923· ὁ σύγχρονος πατριός καί ὁ ἄνομος ἐπιβάλλων τό Θεοκατάρατον Ἡμερολογιακόν Σχίσμαν [ἐμερίσθην καί ἐσχίσθην βιαίως ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία σέ δύο ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα: Νεοημερολογιτῶν & Παλαιοημερολογιτῶν] πού πυορροεῖ δυστυχῶς καί βαθαίνει, ἄχρι τῆς σήμερον, σέ πολυποίκιλα παραταξιακά καί "Ζηλωτικά" στρατόπεδα· ὁ αὐθαιρέτως καί σκοπίμως ἀναγνωρίσας τήν Ἀγγλικανική ἱερωσύνη [καί ἄρα, ὁ ἀναγνωρίσας ἔμμεσα καί σιωπηλᾶ, ἄνευ τινάς πανορθόδοξης καί οἱκουμενικῆς ἀποφάσεως, μίαν ἀκόμη Ἐκκλησία-πλήν τῶν Ὀρθοδόξων- τήν "Ἐκκλησία" τῶν Ἀγγλικανῶν] τῶν Λουθηροκαλβίνων· ὁ συμμετέχων, ὁ συλλειτουργῶν καί ὁ συμπροσευχόμενος γονυπετής εἰς τινά Ἀγγλοαμερικάνικον ψευδο-ναόν ὑπό τινός αἱρετικοῦ καί δαιμονικοῦ ἀλτάριου· ὁ ἐγκατάλειπων καί παραιτηθής ἐπίσκοπος, τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου καί Λεμεσοῦ, ὁ τρις μοιχεπιβαίνων ληστρικά, ἀντι-Κανονικά καί δόλια ἐξ ἀλλαχοῦ-καί οὐχί διά τῆς Κανονικῆς θύρας- καί καταλαμβάνων διά ἀντιχριστιανικῶν καί πολιτειοκρατικῶν μέσων [ὅπως λ.χ.: διά τοῦ Νεογραικυλίστικου ἤ καί Νεοελληνικοῦ, ἐξάπαντος Αἱρετικοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ καί Ἐθνικισμοῦ, τοῦ κακόσπορου καί πολιτικάντικου Βενιζελισμοῦ, τοῦ δαιμονικοῦ Μεγαλοϊδεατισμοῦ] τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῶν Ἀθηνῶν, τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τρίτον τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἀλεξάνδρειας, τοῦτος ὁ μέγας (sic) ἀνήρ καί ὁ... 13ος Ἀπόστολος (;!) τῶν ἀπανταχοῦ νῦν Ἀρχοικουμενιστῶν, τῶν Θεοσοφιστῶν καί τῶν Τεκτόνων, κάνει μεταφυσικήν παρέμβασιν, ἐκ τῶν ταρτάρων τοῦ Ἆδου, καί μᾶς δίδει μίαν τινά Ἐκκλησιολογικήν καί Ἱεροκανονική ἐπίλυση διά τό ἐν λόγῳ μείζον ζήτημα περί τῆς μέλλουσας Ληστρικῆς (οὔπς! Πανορθόδοξης, ἄνευ ὀρθοδόξων, ἤθελα νά πῶ) Συνόδου.


5ον. Δόξᾳ τῷ Θεῷ, πού ἡ ἐν λόγῳ πολυτάραχη, ἀμφιλεγόμενη καί διφορούμενη, ἐξάπαντος ἄκρως προβληματική προσωπικότητα, τοῦ Κρητικοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τῆς Κων/Πόλεως, Μελετίου Δ΄ τοῦ Μεταξάκη, πού μᾶς ἄφησεν τινά "βαρύνουσα" σημαντικήν, Ἱεροκανονικήν καί Ἀντιμασσωνικήν ἐπιστολήν, μέ τινές ἐκπληκτικές (!) προϋποθέσεις καί ὅρους ἵνα πορευθεῖ Κανονικῶς μία μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδος...! Ἡ Φαναριώτικη Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α. τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐργάζεται καιρόν τώρα μέ εἰδικόν μεθοδολογικόν καί στρατηγικόν σχεδιασμόν.
[Δεῖτε ἐδῶ τινά προσωπικόν, χιουμορίστικον ἀλλά καί κυνικόν παρελθοντικόν δοκίμιόν μας, μέ τήν ἀνάλογη ἀντιρρητικήν ἐπεξήγησιν τοῦ νεολογισμοῦ "φ.α.τ.ρ.ι.ά.": http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/09/blog-post_9.html ΔΕΚΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ]


6ον. Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ καθόλου, εἰς τό παρόν δοκίμιον μας, ἄν ὁ πατριάρχης Μελέτιος, ἦτο, ἤ, δέν ἦτο, Τέκτων καί Ἀρχιτέκτων Σατανιστής, μιᾶς καί εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι ἦτο καί εἶναι ὁ προπάτωρ καί πατριάρχης τινός Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Σχίσματος (!!!), ἀλλά καί ὁ ἀντικανονικά μετατεθής [μόνον διά τοῦτο τό ἀναντίλεκτον γεγονός ἦτον ἄξιος καθαιρέσεως βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων] ὑπό τινός ἀνίερου καί ἀντιευαγγελικοῦ Μεταθετοῦ, καί δή ὁ δικαίως καθαιρεμένος (!;) ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μόλις πρό τῆς πατριαρχίας του εἰς τήν Πόλην, τοῦ Μεγάλου καί Ἁγίου Ἱσαποστόλου Κωνσταντίνου· πολλῶ μᾶλλον οἱ ἱστορικές καί χαρισματικές πηγές τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀποδεικνύωσιν, ὅτι ἦτο στυγνός Συγκρητιστής.
[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
1. “Μελέτιος Μεταξάκης, μεγάλη εκκλησιαστική ή τεκτονική προσωπικότητα;” http://katanixis.blogspot.com.cy/2014/10/blog-post_78.html
2. Μοναχοῦ Σεραφείμ Ζήση, Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ (Ἡ μασονική προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ)
https://egolpio.wordpress.com/2014/01/12/η-μασονια-και-οι-πατριαρχεσ-ἡ-μασονικ-2/
3. Παναγιώτης Νούνης ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html, 
4. τοῦ αὐτοῦ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΩΝΟ-ΜΕΤΑΞΑΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_55.html]


7ον. Βέβαια, ἡ ἐν λόγῳ ἱστορική ἐπιστολή πού ἐντοπίσαμεν τοῦ πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, ἄν ἀποδεχθῶμεν λ.χ. ὄτι ἐξ ἀρχῆς: ὅ,τι τῷ ὄντι δέν ἐγγράφῃ διά τινός ἀλλότριου καί διφορούμενου σκοποῦ, καί δή διά τά μάτια τοῦ κόσμου, ἀλλ΄ ἐγγράφῃ εἰλικρινῶς ἐκ τινάς ποιμαντικῆς καί ἐξ ἀντιτεκτονικῆς εὐαισθησίας, ἐξευτελίζει καί ἀποδεικνύει, σαφῶς ὡς μωροῦς-τυφλοῦς ἀλλά καί ἄκρως ἀνόητους τούς ἀπανταχοῦ Σιωνιστές/Μασσώνους, πού ἄκουσον-ἄκουσον, διεκδικῶσιν, μέ περίσσιον Συγκρητιστικόν φανατισμόν [καθῶς κάμνωσιν δόλια καί σέ ἄλλες μεγάλες ἱστορικές προσωπικότητες] ὡς ἰδικόν τους ἄνθρωπον Ἀρχιτέκτονα καί Ἀρχιμασσώνον πατριάρχην, ἵνα προσβάλωσι σατανικᾶ τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου ἀλλά καί τήν Πατερική Θεολογία Αὐτῆς.


8ον. Ἄν ὄντως οἱ ψεύτες, οἱ ἀπατεώνες, ἐξάπαντος οἱ Θεομπαίκτες καί οἱ Ἐωσφοριστές Τέκτονες, ἔχωσι, τινές ἀδιαμφισβήτητες καί ἀναντίρρητες, γραπτές ἀποδείξεις, περί τοῦ πατρ. Μεταξάκη: ὁ πατριάρχης Μεταξάκης εἶναι πλέον μακαρίτης, καί ἄρα δύνανται πλέον εὐκόλως νά μᾶς ἀποκαλύψωσιν [ἄν ἔχωσιν], δημόσια, τά ὅσα καί ὅποια σημαντικά στοιχεία τυχόν ἔχωσιν εἰς τήν κατοχήν τους, πού νά ἀποδεικνύωσιν ἀναντίλεκτα, τήν Μασσωνική του ἰδιότητα. Δύνανται νά τό πράξωσι; Ἄν ὄχι, ἄς σιωπήσωσιν ἐπί τέλους, διότι ἐξάπαντος ὅπως καί νά ἔχωσι τά πράγματα εἶναι ἐπαγγελματίες συστρατευμένοι συκοφάνται! Τό παράδοξον εἶναι: γιατί ᾆρά γε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέν διαμαρτύρεται, ἀλλά μᾶλλον καί σιωπεῖ περιέργως, εἰς τήν π.χ. συκοφαντικήν δυσφήμισιν κατά τινῶν μακαρίτων οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν, πού διεκδικῶσιν τινές διά τό Μασσωνίζειν αὐτῶν; ᾎρά γε ἔχωσιν, ἄδικον ἤ δίκαιον, οἱ "φημολόγοι";


9ον. Ὁ Κύπριος Ἱστορικός, ὁ π. Σωφρόνιος Μ., μᾶς καταγράφει, ὅτι στά περί τό θέμα τοῦ Μασσωνισμοῦ τοῦ πατρ. Μελέτιου, εἶναι φῆμες ἀλλά καί προϊόν ἐμπάθειας ἀπό πολιτικές καί ἐκκλησιαστικές διαμάχες, ἀλλά καί σωρηδόν ἀδίκων ἐπικρίσεων ἐκ μέρους ὑπερσυντηρητικῶν καί φανατικῶν Χριστιανῶν...! ᾎρά γέ ἔχει δίκαιον ὁ π. Σ., κύριοι Μασσωνόδουλοι; Μόνο πού τό Φανάριον π. Σ., δυστυχῶς, δέν μᾶς ἀποσαφηνίζει μέ εἰδική εγκύκλιον, ἅπαξ καί διαπαντῶς, τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, πράγμα πού τό ἀποσιωπεῖτε. Γιατί ᾆρά γε;


10ον. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, δέν ἔχομε τινά ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνη εἰς τήν ἱστοριογραφία τοῦ Κύπριου ἱστορικοῦ καί Ἱερομόναχου πατρός Σωφρόνιου Μιχαηλίδη [Διότι κατ΄ ἀρχῆς α΄. εἶναι ἐφημέριος εἰς τό Κίτιον τῆς Λάρνακος, δηλ. κληρικός τῆς ἱ. μ. Κιτίου, ἀλλά ἐπίσης, β΄. εἶναι φανατικά ὑπέρμαχος τῶν σύγχρονων Νεοβατοπαιδινῶν-Νεομαχαιριωτῶν· ἀλλά μή ξαχνάμε, γ΄. ὅ,τι ὁ Μεταξάκης ἦτο Μητροπολίτης τοῦ Κιτίου καί τῆς Λεμεσοῦ, καθῶς, δ΄. καί στενώτατος φίλος καί συνεργάτης (σύμφωνα μέ τά πατριαρχικά Πρακτικά τοῦ 1923) τῶν Νεοβατοπαιδινῶν τῆς ἐποχῆς του... καί ὁ νοῶν νοείτῳ!] διότι, προσπαθεῖ γραπτῶς, νά μᾶς παρουσιάσει ἕνα πατριάρχη Μεταξάκη, ὡς μία "ἀθώα περιστερά", ἕνα ἅγιον (sic) πατριάρχη, ἄνευ τινῶν ἱστορικῶν λαθῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ψεγαδιῶν, μιᾶς καί μᾶς παρουσιάζει μονόδρομα, μόνον τά θετικά (!) τῆς προσωπικότητάς του· ἐνώ ἀπό τήν ἄλλη, ἔχομε προσωπικά τάσεις πραγματικῆς ἔρευνας καί ἱστοριοδιφισμοῦ. Οἱ προσωπικές ἱστορικοσυγκριτικές μελέτες μας [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/03-1923-2016.html], ἐπάνω εἰς τήν ἱστορική φυσιογνωμία τοῦ πατρ. Μελέτιου Μεταξάκη, μᾶς ὑποστηρίζωσι μέ ἄνεσι, νά θεωροῦμε ὡς ἄκρως ἀνεπαρκέστατον, ἀπαράδεκτον καί μή ἀντικειμενικόν, τόν ἱστορικισμόν τοῦ πατρός Σωφρονίου, πρόκειται κατά τήν προσωπική ἄποψιν μας, ἄμειγῶς, διά μή σώφρονα ἱστορικισμοῦ, ἀντί διά ἀντικειμενικῆς ἱστορίας, καθότι σύν τίς ἄλλοις θεωρεῖ ὁ ἴδιος ὁ π. Σωφρόνιος προσωπικά, καί τό καταγράφει, ὅτι:
"πιστεύουμε ὅτι [ὁ Μεταξάκης] ἀδικήθηκε πολύ στή συνείδηση μεγάλου μέρους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας". [1]


11ον. Κατά τήν προσωπική ἄποψιν, δηλαδή, τοῦ ἱστορικιστή πατρός Σωφρονίου, ἡ Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας, λάθεψε (!) καί ἀδίκησεν (!!) τόν "13ον Ἀπόστολον" (!!!) τῶν Νεορθοδόξων Οἰκουμενιστῶν! Καταλάβατε φίλοι καί φίλες μου; Καί ἀπεφάσισεν ὁ π. Σωφρόνιος βεβαίως, δι΄ εὐχῶν τῶν Μητροπολιτῶν Σεβ. Κιτίου κ. Χρυσοστόμου καθῶς καί τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, ὅπως: μᾶς ἐπανεγγράψει, ἐπανακαθορίσει, ἐπανεκπαιδεύσει, ἐπαναπροωθήσει, ἐπαναπροσδιορίσει καί ἐπαναδιατυπώσει τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, περί τοῦ πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, εἰς βάρος μάλλιστα, τινῶν οἰκτρῶν καί φοβερῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων; Ἐξάπαντος ψεγάδια ἤ καί ἀρνητικά, εἰς τήν ἐκκλησιαστική καί ἱστορική πορεία τοῦ Μεταξάκη, σεβαστέ π. Σωφρόνιε, ὅλως παραδόξως, δέν ἐντοπίζετε ἐσεῖς, ἀλλ΄ οὔτε ἐντοπίζωσι, σαφῶς καί οἱ καϋμένοι Μασσώνοι;! Ἔτσι δέν ἔχει ἡ πραγματικότητα; Γιατί ᾆρά γε συμφωνώσιν, οἱ δύο πολυ-αἱρετικές παρατάξεις [Οἰκουμενιστές/Νεορθόδοξοι καί Θεοσοφιστές. Μασσώνοι] εἰς τόν ἀδιάκριτον ὑπερ-ἐγκωμιασμόν καί ἀνόνητον Ἱστορικισμόν περί τοῦ μακαρίτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου; Μήπως, πολυσέβαστε γέροντα μας καί κύριε Σωφρόνιε Μιχαηλίδη, ἡ Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἀδίκησεν καί κανέναν ἄλλον... πατριάρχην Νεστόριον, πατριάρχην Μακεδόνιον, πατριάρχην Σεβῆρον, πατριάρχην Βέκκον κ.ἄ.; Τήν Συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας παππούλη μου, ποῖος ἐν τέλει, τήν καθοδηγεῖ, ἀπλανῶς καί ἀλαθήτως; Τίς τρεπτός ἄνθρωπος, ἤ μήπως, ὁ Ἄτρεπτος Θεάνθρωπος καί Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός;


12ον. Τόν Γόρδιον Δεσμόν ὅμως περί τῆς μελλούσης Πανορθόδοξης Συνόδου μᾶς τόν ἐπιλύει (ποιός ἄλλος;) ὁ 13ος Ἀπόστολος τῶν Οἰκουμενιστῶν! Πολύ καλά διαβάζετε!! Δηλαδή, ὑφίστατο τινά Αἱρετικόν θρησκευτικο-φιλοσοφικόν σύστημα, πού ἄν τολμήσει ἡ Σύνοδος τῶν "ὀρθοδόξων" Οἰκουμενιστῶν, νά τό καταδικάσει, θά ἀποφύγει μᾶλλον παρά τρίχα τήν ἐπονομασίαν τῆς ὡς τινάς Νέας Ληστρικῆς Συνόδου...!


13ον. Ἐξάπαντος καί πάλιν, κατά τήν προσωπική ἄποψιν μας, οὐδεῖς ἐχέφρων καί νόρμαλ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, δέν ἀναμένει σοβαρά, ἐκ τῆς κλίκας τῶν παρασυνάγωγων Οἰκουμενιστῶν, νά δικάσωσιν τινές ὁμοδόξους των Ἀρχιοικουμενιστές, εἴτε καί νά καταδικάσωσιν ἀμετάκλητα, τελεσίδικα καί ὁριστικά τόν πολυ-αἱρετικόν Οἰκουμενισμόν. Ἡ ἀνοησία βρίσκεται εἰς τήν Παναἵρεσιν τοῦ Συγκρητισμοῦ, καί ὄχι στούς ὀρθοδόξους ἀντιοικουμενιστές. Ἄρα λοιπόν κύριε Ἀβαγιάννη μου, οἱ Οἰκουμενιστές, δέν θά ἀντιμετωπίσωσιν, τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διότι εἶναι ἀθεόφοβοι "ληστοσυμμορίτες"· ἀλλ΄ οὔτε πρόκειται νά ἀντιμετωπίσωσι, τόν Φραγκολατινισμό/Παπισμόν ("Καθολικισμό"), ὅπως οὔτε κἄν τόν Λουθηροκαλβινισμόν (Προτεσταντισμόν).
Ἄρα ἀπομένει ἡ "προφητική" Μεταξάκειος ἐπίλυσις τοῦ ζητήματος:
"... Ἐπειδή ὅμως καί ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑπάρχουσι πολλοί οἱ σκανδαλιζόμενοι ἐκ τῆς δράσεως τῆς Μασσωνίας, κρίνεται ὀρθόν νά ἀπαγορευθῆ μέν εἰς τόν Κλῆρον νά ἀνήκει εἰς Μασσωνικάς στοάς ὑπό οἱανδήποτε ἰδιότητα, ἐπί ποινῇ κανονικοῦ ἐπιτιμίου, νά συστηθῆ δέ εἰς τόν εὐσεβῆ λαόν νά ἀπέχη ὀργανώσεως, ἧς ὁ χαρακτήρ διατελεῖ ἀκαθόριστος ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως, εἶναι δέ ἐνδεχόμενον νά κριθῆ καί κατακριθῆ ὑπό τῆς Πανορθοδόξου Προσυνόδου ὡς ὀργάνωσις θρησκευτική, ἀνατρεπτική τῶν δογμάτων τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας..." [2]


14ον. Ἀγνοῶ πάντως, ἄν ἔχει ἐκτελεσθεῖ τοῦτη ἡ περίφημος καί ἱστορική πρότασις τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Μελετίου Δ΄, ἀλλά μήπως εἶναι μία ὕστατη λύσις, ἵνα μᾶς ἀποδείξωσιν οἱ Οἰκουμενιστές, ὅτι δέν ἔχωσιν προσωπική σχέσιν, ἤ καί στενή σύνδεσιν, μέ τόν Ἐωσφορικόν Μασσωνισμόν, ἀνίερα νταλαβέρια μέ τίς Μασσωνικές Στοές, καθῶς καί μέ τέτοιου εἴδους διαβολάνθρωπους; Ἰδοῦ ἡ Ρόδος, ἰδοῦ τά ροδοπέταλα τῆς ἀληθεύουσας (;) ἀγάπης των, ἰδοῦ καί τό ἐράσμιον ἱερόν πήδημα, καί ἄν τούς βαστᾶ καί εἶναι τῷ ὄντι ἄξιοι καί ρωμαλαίοι (!) ἐν Χριστῷ Συν-ὁδικοί, ἄς ἀσχοληθῶσιν καί ἄς ἀντιμετωπίσωσιν τουλάχιστον τήν Θεοστυγήν κακοδοξία καί σατανικήν αἵρεσιν τοῦ Θεοσοφισμοῦ, τοῦ Μασσωνισμοῦ καί τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ. Ὑφίστατο τινά τέτοιον σοβαρόν ἐνδεχόμενον ὑπό τῶν γατάκιων τοῦ Ζηζιούλα;


15ον. Ἐξάπαντος ὁ δῆθεν 13ος Ἀπόστολος καί ὁ Προπάτωρ τῶν Οἰκουμενιστῶν, "προφήτεψεν" καί πρότεινεν... κάτι τό ἀντιαιρετικόν καί χρήσιμον. Ἄν θά συγκληθεῖ τελικῶς, ἡ μέλλουσα Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων [μέ τῷ ὄντι ὀρθόδοξους] εἰς τό τέλος τῆς ἡμέρας, οἱ ἀνορθόδοξοι Μεταξακιστές ἀπογόνοι του, θά πρέπει σύμφωνα μέ τόν ἴδιον πατρ. Μεταξάκη, νά κρίνωσι, νά κατακρίνωσι καί ἐν τέλει νά καταδικάσωσιν, τουλάχιστον, τόν ἐπάρατον Μασσωνισμόν ὡς τινά ἄγνωστον, ἀποκρυφιστικόν, πολυ-αἱρετικόν καί Συγκρητιστικόν φιλοσοφικόν θρήσκευμα, τό ὁποῖον, ἐξάπαντος καί ὑποσκάπτει τήν Πατερική Δογματική Διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἄρα ἐν κατακλείδι, ὁ Μελέτιος Δ΄ ὡς πατριάρχης Ἀλεξανδρείας θέτει ἱεροκανονικῶς, μίαν σημαίνουσαν Δογματολογικήν πρότασιν καί Ὅρον: ὅπως λ.χ. σέ μία Πανορθόδοξη Σύνοδο νά καταδικασθεῖ Καθολικά καί πανορθόδοξα, ὁ Μασσωνισμός! Εἶναι ἐφικτόν ᾆρά γε; Ἐξάπαντος ἀγαπητέ μου π. Σωφρόνιε, προσωπικά, διά πολυποίκιλους λόγους, δέν μᾶς πείθωσιν σέ βάθος τά ἐν λόγῳ ἀντιμασσωνικά γράμματα τοῦ μακαρίτου, ὅτι δῆθεν μᾶς ἀποδεικνύωσιν, ἀπερίφραστα, διά τήν μή ἀνάμειξιν αὐτοῦ, μέ τόν Μασσωνισμόν. Διότι καί Μασσώνος νά μή ἦτο ὁ Μεταξάκης, σύμφωνα μέ σωρηδόν ἱστορικῶν ντοκουμέντων, ἦτο στυγνός Συγκρητιστής, τίμιε πάτερ μου. Καταλάβατε;
Ὑφίστατο ὅμως, κανεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφός/ῇ καί πατέρας, πού νά διαφωνεῖ κατ΄οὐσίαν, εἰς τό παρόν μείζον ζήτημα, πού ὀρθῶς παρεμβάλλει καί θέτει δικαίως, ὁ μακαρίτης πατριάρχης Μελέτιος Δ΄ Μεταξάκης, πρός μίαν μέλλουσα Πανορθόδοξον Σύνοδον; Σιγά ὅμως, μή ἀσχοληθῶσιν μέ τό ζήτημα τοῦ Μασσωνισμοῦ, οἱ "ἐπιλεκτικοί καί ἐκλεκτικοί" Συγκρητιστές καί Προκαθήμενοι τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας. Σιγά μή τσουγκρίσωσι καί χάσωσιν τ΄ αὐγά καί τά πασχάλια. Ἀναμένατε προσεχῶς καί ἄχρι καιροῦ ἀγαπητοί ἀναγνώστες μας, εἰδικήν ἔγγραφον ἱστορικο-δογματική μελέτην, περί τοῦ Μεταξάκη καί τήν εἰδική σχέσιν του μέ τόν Ἀγγλικανισμόν.

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Σωφρόνιου Γ. Μιχαηλίδη (Ἱερομονάχου), ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, Ἔκδοσις: Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, Κύπρος 2002, Δεῖτε παραπομπή 27, σελ. 367.
[2] Τοῦ αὐτοῦ, ἔνθ. ἀνωτ. Συνοδική ἀπόφασις ὑπογεγραμμένη ὑπό τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μελετίου Β΄ (τοῦ Μεταξάκη), Κατά τοῦ Μασσωνισμοῦ, στίς 25 Ἰουνίου 1934, σελ. 368.
[Δική μας σημείωσις: Ἄς στεναχωρηθῶσιν καί ἄς κλάψωσιν λοιπόν, τώρα πού δύνανται οἱ Μασσώνοι, πού ἐχρησιμοποίησαν μέ κάθε μέσον τόν πατριάρχη Μ. Μεταξάκη, ἀλλά ἔπειτα ἐγύρισεν ὁ τροχός, μόλις δύο χρόνια σχεδόν πρό τοῦ τραγικοῦ θανάτου του, καί ἔπραξεν κάτι τό ἀναπάντεχα... ὀρθόδοξον! Κατεδίκασεν ὁ λεβέντης Κρητικός, τόν ἀναθεματισμένον Μασσωνισμόν, καί ἵσως αὐτή ἡ πατριαρχική ἐνέργειά του, νά ἦτο ἕνα σημαντικόν καλόν εἴδος, τινάς ἔμπρακτης, τελωνικῆς καί ἐν Χριστῷ Μετανοίας του διά τά ὅσα ἀντικανονικά καί σχισματικοαιρετικά ἐνήργησεν. Ὁ Πανελεήμων Τριαδικός Θεός, ἄς τόν ἀναπαύσει, εἰς τήν Χῶραν τῶν Ζώντων.]ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/to.html

Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
mythos-bungalows

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς
1825
Οι Έλληνες επαναστάτες αποτυγχάνουν να σταματήσουν τους Αιγυπτίους κοντά στον Αλφειό.
1898
Ο Πρίγκηψ Γεώργιος, διορισθείς Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, αποβιβάζεται στα Χανιά.
1912
Το υποβρύχιο "Δελφίν" επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού "Μετζιτιέ".
1950
Το Στρατηγείο και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας φθάνουν στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.