english greek

Οι Οικουμενιστές κατευθύνουν ή βλασφημούν το Άγιον Πνεύμα;1ον. Ὅταν διαβάζω αὐθαίρετες προπαγάνδες, βλακείες καί ἀνοησίες ὁλκῆς ὑπό τινῶν ἀνονήτων Οἰκουμενιστῶν, δέν δύναμαι διόλου νά σιωπήσω καί νά τίς ἀφήσω ἀσχολιάστους. Προβληματίζομαι καί συνάμα ἐπιθυμῶ νά συμπροβληματισθῶ μέ τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς/ές, φίλους/ες, συγγενείς, γείτονες, συμφοιτητές, συναδέλφους, συνερευνητές, μητέρες καί πατέρες, ἀνά τήν διαδικτυακήν μπλοκόσφαιρα τῆς οἰκουμένης. Ἐξ ἀρχῆς, νά ποῦμεν ὅτι θεωροῦμεν: ὅτι ὑφίστατο τινά τιτάνια διάκρισις καί μεγίστη λεπτή διαφορά περί τῶν λέξεων Οἰκουμένη/Οἰκουμενισμός. Ὅλοι γνωρίζωμεν τί καί ποία εἶναι, ἡ σύμπασα Οἰκουμένη. Ἀρκετοί γνωρίζωμεν ὅμως ὅτι, ὁλίγοι γνωρίζωσιν, τί πραγματικά σημαίνει ἀλλά καί τί συμβαίνει, περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἤ/καί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.


2ον. Ἡ Οἰκουμένη καί τά Σύμπαντα, εἶναι δημιούργημα, ἐκ τοῦ μηδενός, ἀπό τόν Μέγαν Ἀρχιερέαν τοῦ Σύμπαντος, ὁ ὁποῖος εἶναι, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Ἐνῶ ὁ Οἰκουμενισμός καί ἡ Οἰκουμενική Κίνησις, εἶναι δημιούργημα, ἐκ τινάς προϋπάρχουσας θρησκειολογικῆς-ἀποκρυφιστικῆς καί θεολογικῆς ὕλης, ἀπό τόν Μέγαν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος, ὁ ὁποῖος εἶναι, ὁ ἀρχέκακος Ἀρχάγγελος Ἐωσφόρος καί Σατανᾶς. Ἄρα λοιπόν διαλέγετε καί παίρνετε... Θέλωμεν νά ποῦμεν δηλαδή, καί βάσει τῆς πιό πάνω θεο-λογικῆς διακρίσεως, συνοπτικά: ὅτι Τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Οὐράνιος Βασιλεύς καί ὁ Μέγας ἐνεργῶν Εἷς Παράκλητος, τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλαδή, δέν δύναται Αὐτό, νά σχετίζεται καί νά διευθύνει, τήν Θεομάχον καί ἰδεοληπτικήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν, ἤ καί τόν Ἐωσφορικόν Οἰκουμενισμόν, μιᾶς καί ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι μία ἀκόμη σύγχρονη Πνευματομάχος καί πολυ-Αἱρετική Κίνησις. Τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ΔΕΝ δύναται νά συνδεθεῖ, μέ ΚΑΜΜΙΑΝ αἵρεσιν. Ὄχι μόνον, διότι ΔΕΝ μπορεῖ, ἀλλά καί διότι, ΔΕΝ θέλει! Kαί μάλιστα, διότι ΔΕΝ δύναται, τό ἀπόλυτα Ἀγαθόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, νά συσχετισθεῖ, εἴτε νά συμβιβασθεῖ, καί νά δημιουργήσει μάλιστα τινά παράνομον γαμικήν σχέσιν... μέ τό ἀπόλυτα ἀκάθαρτον πνεῦμα τῆς Αἱρέσεως. Τό ἀκάθαρτον πνεῦμα, ἐπιθυμεῖ μέν τινά σχέσιν, ἀλλά ὑπό τούς δικούς του μυστηριώδεις ὅρους, ἵνα βρωμίσει καί διαστρέψει πάν ἀγαθόν. Πολλῷ μᾶλλον εἶναι μεγίστη βλασφημία, κατά τοῦ Ἀγαθοῦ καί Παναγίου Πνεύματος, ἡ αἱρετίζουσα καί διαβολική πορνο-θεολογία, πού ἀφήνει ἕωλες καί σαθρές διακηρύξεις, ὅτι Αὐτό δύναται, δῆθεν, νά ἐπευλογήσει διά τόν Ἐαυτό Του, καί νά διευθύνει, τέτοιαν ἄμεικτον μεῖξιν, τουτέστιν καί ἄλλως πως πνευματικήν μοιχείαν.


3ον. Οἱ Λατινόφρονες καί παπόφιλοι Οἰκουμενιστές, ἄσχέτως ἄν φλυαρῶσιν περί τινός "Ἁγίου Πνεῦματος" δέν ἔχωσιν ὀντολογικήν καί ὑπαρξιακήν ἰδέαν περί Αὐτοῦ. Τό πνεῦμα τό ὁποῖον ἐπικαλλούνται καί σχετίζονται, οἱ βεβλαμένοι οἰκουμενιστές, εἶναι τό ἑτερον πνεῦμα, τό πονηρόν καί ἀκάθαρτον πνεῦμα. Ἄρα λοιπόν ἐάν οἱ Οἰκουμενιστές συνέλθωσιν σέ τινά ἐπονομαζομένην "Ἁγία" καί "Πανορθόδοξον" Σύνοδον, αὐτή δύναται νά συγκληθεῖ καί νά γίνει, ἀλλά ἐν τῇ παντελῇ ἀπουσίᾳ Αὐτοῦ.


4ον. Διότι, π.χ. ἐάν ὑποθέσωμεν, ὅτι Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἴχεν καί ἔχει, πραγματικήν σχέσιν, μέ τήν ὅποιανδήποτε αἵρεσιν ἤ καί ἀλλόδοξον θρησκείαν, ποῖον τό νόημα τότε, π.χ. οἱ Ὀρθόδοξοι, νά ἐπιδιώκουσιν τινά Ἐκκλησιαστικήν ἕνωσιν μέ τούς Αἱρετικούς Παπικούς καί τούς Αἱρετικούς Προτεστάντες, μιᾶς καί ὑποτίθεται, καθῶς λέγωσιν οἱ Οἰκουμενιστές, ὅτι ἤδη ἅπαντες πιστεύωμεν, εἰς τόν ἴδιον Τριαδικόν Θεόν, εἰς τόν ἴδιον Θεάνθρωπον Χριστόν, καί ἄρα τελικῶς εἰς τό ἴδιον Ἅγιον Πνεῦμα... Μέ λογικήν καί θεολογικήν συνέπεια, νά ὑφίστατο ἤδη μία ἐσωτερική, οὐσιαστική καί πνευματική ἕνωσις, μιᾶς καί ἡ Ἁγία Τριάδα, ἄς ποῦμεν, ὅτι κατά κάποιον τρόπον, ἑνώνει τίς Ἐκκλησίες μας. Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ἔχωσιν δίκαιο ὅσοι ἰσχυρίζονται αὐτά τά θεολογικά φληναφήματα;

5ον. Ἄν ὄντως ἀλήθευε, σέ σχετικόν ἤ καί ἀπόλυτον βαθμόν, ὁ πιό πάνω ὑποθετικός καί οἰκουμενιστικός συλλογισμός μας, δέν θά ὑφίστατο ΟΥΔΕΜΙΑ ἀνάγκη ἐπιδείξεως τινᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἑνώσεως. Ὁ Ἐκκλησιαστικός χρόνος δέν εἶναι στάσιμος. Εἶναι ἄκρως ἀνόητοι, ὅσοι ἐπιμένωσιν νά ἰσχυρίζωνται διαβολικά, ὅτι ὁ χρόνος ἐσταμάτησεν εἰς τό Σχῖσμα τοῦ 1054. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ἐσυνέχισε, συνεχίζει καί θά συνεχίζει, ἀπρόσκοπτα τήν πορεία της, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ κόσμου. Τά Ἐκκλησιαστικά καί ἀληθινά πράγματα ἐνεργοῦνται ταπεινά καί ἀθόρυβα. Πολλῷ μᾶλλον δέν θά ἦτο ΚΑΜΜΙΑ ἀνάγκη νά πιππιλίζωσιν, τά ἴδια καί τά ἴδια, περί τῶν δῆθεν κοινῶν καί ὁμοιοτήτων, ἐπί πάντων τῶν Χριστιανικῶν θρησκευμάτων. Ποία ἡ πραγματική ἀνάγκη, νά διαφημίζῃς ἀλλά καί νά ὑπερτονίζῃς, ὅτι εἶσαι ὅμοιος καί ἀδελφός μέ τόν ἄλλον; Γνωρίζετε λ.χ. πολλούς ἀδελφούς κατά σάρκα, νά διαφημίζωσιν τήν συγγένεια καί τήν ἀγάπην των εἰς τήν Οἰκουμένη, ψυχωτικά καί μανικά, κάθε τρεῖς καί ὁλίγον, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀδέλφια, ὅτι ἀγαπιοῦνται κ.ο.κ., καί νά προσπαθῶσιν νά αὐτοεπιβεβαιώνονται μέ κάθε μέσον καί τρόπον; Γιά νά πείσουσιν ποιούς; Τά χαϊβάνια; Μόνον αὐτά πείθωνται, ἀλλά καί αὐτά ἔχωσιν τίς ἐσώτατες ἀμφιβολίες των, ἑπτάκις τῆς ἡμέρας. Ἀπό ἐδῶ στά ἁπλά, δύναται ὁ καθείς νά ἀντιληφθῇ τήν μεγίστην πλάνην τοῦ πονηροῦ, τήν ψευδοαγαπουλίστικην ἐκκλησιαστικήν "πραγματικότητα", καθῶς καί τίς δόλιες σκοπιμότητες, τῶν ὅποιων μεγαλοσχήμων Οἰκουμενιστῶν, εἴτε αὐτοί εἶναι "ὀρθόδοξοι", εἴτε παπικοί, εἴτε προτεστάντες κ.ο.κ.

6ον. Τό ἀδυσώπητον ἐρώτημα πού προκύπτει κατά πάντων τῶν Μετασυνοδικῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι: Πῶς δύναται λ.χ. ἕνας σοβαρός ἐκκλησιαστικός ρεπόρτερ ὅπως π.χ. ὁ κύριος Νίκος Μαγγίνας, μαζί μέ ἕνα ἐκλεκτόν καθηγητή, τόν κ. Ἀλέξανδρο Παπαδερό, νά πιθανολογοῦσιν Πνευματολογικά, ὅτι δηλαδή θά κατέλθῃ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἵνα ἐπευλογήσει καί νά σκέπει τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδον" τῶν Οἰκουμενιστῶν, δηλ. τήν Νέαν Λῃστρικήν Σύνοδον, πού στοχεύει μάλιστα, ἐπίσημα, νά νομιμοποιήσει, νά ἐπικυρώσει καί νά θεσμοθετήσει, Αἱρέσεις, Σχίσματα καί σατανικές πλάνες;

7ον. Ξαναέπραξε τό Ἅγιον Πνεῦμα τέτοιον φρικτόν πρᾶγμα, καί τό διάβαλλουσιν οἱ ἀσεβεῖς; Νά μᾶς ποῦν ΜΙΑΝ ἀνάλογην περίπτωσιν. Μίαν, καί ὄχι δύο. Καί ἄν βροῦν, μίαν ἀνάλογην περίπτωσιν, πού τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, διαψεύδει τό Ἑαυτόν του, καί συμμαχεῖ μέ τό ψεύδος τῆς Αἱρέσεως, νά γίνω, ἑβδομηκοντάκις ἑπτά ἀνάθεμα, εἰς τούς αἰῶνες. Ποῖος, πνευματικός παράγων, τούς ἐνημέρωσε, διά τό μελλούμενον Συνοδικόν ραντεβοῦ, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τόν Οἰκουμενισμό τῶν Νεοφαναριωτῶν; ΚΑΝΕΙΣ! Μήπως πιθανολογοῦσιν, στά ἀδιάκριτα ὅρια, τῆς βλασφημίας κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ; Ἆρά γε, διά τίνα λόγον λαμβάνωσιν, ἐπί ματαίῳ καί εἰς τό στόμα των, τό Ἅγιον Πνεῦμα; Μήπως, μία ἐπίπλαστη θεολογία τῆς πιθανολογίας, συνιστά ἑαυτόν, μαντικήν τέχνη ἤ δεισιδαιμονίαν, τουτέστιν καί αἵρεσιν τοῦ Διαβόλου; Ἐν τέλει δύνανται οἱ αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, νά κατευθύνουν, εἰς τά ἄνομα καί ληστρικά σχέδιά των, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας; Ἤ μήπως, τό Πανυπερτέλειον καί Πανάγαθον Πνεῦμα, κατευθύνει τήν ἱστορία τῆς Οἰκουμένης; Ἔχει τινα ἀλήθειαν ὁ Οἰκουμενισμός; Καί ἀπό ποῦ τήν ηὗρεν; Δύναται ὁ πατήρ τοῦ ψεύδους, νά γεννήσει, τέκνα ἀληθείας;Τοῦ + Παναγιώτου Π. Νούνη

Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
Ηotel Αthina

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Παραμόνου και Φιλουμένου μαρτύρων, Ουρβανού Μακεδονίας
1822
Ο Στάικος Σταϊκόπουλος εισέρχεται στο Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη Γαλανόλευκη.
Οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.
1826
Μετά από μάχη κατά των ανδρών του Κιουταχή, Ο Φαβιέρος εφοδιάζει με πυρίτιδα τους υπερασπιστές της Ακροπόλεως των Αθηνών.
1851
Πεθαίνει στην Αθήνα ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας.
1912
Απόσπασμα Ευζώνων και το Σύνταγμα Κρητών απελευθερώνουν το χωριό Πεστά της Ηπείρου.
Εκπνέει, θανάσιμα τραυματισθείς και αφού επολέμησε ηρωικώς κατά των Τούρκων στο Δρίσκο ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.