english greek

Κατά ανωνύμων και επωνύμων "ενθέων" νεοδαρβινιστών.Διαβάζομε εἰς τό ἱστολόγιον Ἀναστάσιος τό πιό ἐπάνω παρελθοντικόν σχόλιον, διά τό ἄρθρον τοῦ μακαρίτου Ἀλέξανδρου Καλόμοιρου «Ο Πρωτόπλαστος. Γιατί λέμε τον Αδάμ Πρωτόπλαστο;» καί μιᾶς καί ἔπεσεν μόλις τήν σήμερον (τά ἐπιθετικά σχόλια τινῶν ἄναδρων καί ἀνώνυμων "ἐνθέων" κουκουλοφόρων) εἰς τήν ἀντίληψιν μας, καί μᾶς ἀφορῶσιν προσωπικῶς, ἀπαντάμεν, ὡς ἑξῆς:


1ον. Ἡ Ἀγία Γραφή εἶναι τό κατ΄ ἐξοχήν θεολογικόν βιβλίον, τό βιβλίον τῶν βιβλίων, ἡ Βίβλος (!) ἀλλά ταυτόχρονα εἶναι καί τό κατ΄ ἐξοχήν ἐπιστημονικώτατον (μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια) διά τήν Ἐμπειρική καί Ἐξελικτική ἐν Χριστῷ Θεανθρωποποίησιν τοῦ Ἀνθρώπου. Τά περί "πυρῶν" καί "Γαλιλαίων" ἴσως νά τά χρησμοποιήσετε διά τήν ἐπόμενη φορά, ὡς εὔστοχα ἐπιχειρήματα, ἔναντι τῶν [σύγχρονων] Παπικῶν καί Προτεσταντῶν Ἱεροξεταστῶν. Ὁ Δυτικός Οὐμανιστικός Χριστιανισμός, [εἰς τόν Φραγκολατινικό-Παπικό Μεσσαίωνα] ἔκαιγε [ὄντως] ἐπιστήμονες, καί διεξήγαγε [πράγματι] Σταυροφορίες κατά τῶν Ρωμῃῶν (Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) τῆς Πόλης, καί ὅχι [ἀσφαλῶς] ὁ Θεανθρώπινος Πολιτισμός τῶν Ὀρθοδόξων. Ἄρα ἄτοπον τό [ἐν λόγῳ] σχόλιον σου.


2ον. Εἶναι προσωπική καί ὑποκειμενική ἡ [συγκεκριμένη] ἄποψη σου εἰς τό δεύτερον σημεῖον. Ἐξάπαντος τήν Θεωρία τῆς Ἐξελίξεως τοῦ Νεοδαρβινισμοῦ, τήν ἀπορίπτωσιν (καλῶς ἤ κακῶς) ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ Θετικοί Ἐπιστήμονες πού ἔχωσιν καί τά ἀνάλογα κριτήρια καί τίς ἐπιστημονικές προϋποθέσεις, ἐξάπαντος διά νά τήν διαψεύσωσιν, κατακρίνωσιν καί ἀπορίψωσιν καθότι μάλιστα ἀντιπαραβάλωσιν, ἄλλες ἀξιόλογες ἐπιστημονικές θεωρίες. Ἀρμόδιος διά νά κρίνει τήν κάθε ἐπιστημονική, φιλοσοφική, θεολογική θεωρία (νόμον, ἀξίωμα, δόγματα, κ.ο.κ.) κ.λπ. εἶναι: ὅ ἔχων κριτική σκέψιν καί γνώσιν, διά τό ἐκάστοτε ζήτημα ἤ καί ἐπιστητόν.


3ον Ἔχετε δίκαιον, ὅτι αὐτό ἐδίδασκεν ὁ ὅσιος Δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας [ὁ ἀείμνηστος] π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἀλλ΄ ἐξάπαντος ἐντός τινῶν Πατερικῶν προϋποθέσεων, καί ὄχι γενικόλογα, ὅπως ἐσεῖς μᾶς τό παρουσιάζετε. Τίς Ἐπιστημονικές καί Φιλοσοφικές ἔννοιες τῆς ἐποχῆς των, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, τίς χρησιμοποιῶσιν βέβαια, μέ μεγάλη διάκριση καί ἰδιαίτερη προσοχῆ, διότι ἐπανανοηματοδωτῶσιν καί (ἐπανα)ὁριοθετῶσιν σαφῶς, μέ εἰδικήν Εὐαγγελική [καί Ἀποκαλυπτικήν] ἀκρίβεια, τό ἑκασταχοῦ (θεολογικόν, θρησκειολογικόν, φιλοσοφικόν κ.λπ.) λεξικολογικόν καί γλωσσολογικόν ἐπιστητόν τῆς ἐποχῆς των μιᾶς καί ἦτο ἄριστα πεπαιδευμένοι εἰς τήν θύραθεν παιδείαν. Δέν εἰσαγάγωσιν [εἰς τήν Πατερική Θεολογία] ἀδιάκριτα δηλ. τίς ἐπιστημονικές καί φιλοσοφικές ἔννοιες, ἐντός τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε προσπαθῶσιν νά συμβιβάσωσιν πράγματα ἀσυμβίβαστα μέ τήν Ἐμπειρική Δογματική. Αὐτό [τό τελευταῖον] εἶναι πράξεις καί ἐνέργειες τινῶν "χρήσιμων ἠλιθίων"!


4ον. Ἡ Ὀρθόδοξη Πατερική Ἀνθρωπολογία, ἀγαπητέ μου, σέ διαψεύδη ὅμως, κατηγορηματικά, εἰς τό τέταρτον σημεῖον. Διότι ὑφίστατο μεγίστη ἀξία εἰς τήν προέλευσιν τοῦ Ἀνθρώπου, μιᾶς καί εἶναι ὁ μόνος (!) εἰς τήν σύμπασαν δημιουργία μέ λογικήν ἐνέργειαν! Οὔτε οἱ Ἄγγελοι [ἀλλ΄ οὔτε κἄν] καί οἱ διάβολοι δέν διαθέτωσι λογική ἐνέργειαν. Ἡ ἀξία δέν βρίσκεται μονοσήμαντα εἰς τόν Δημιουργόν, ἤ καί εἰς τόν ἄνθρωπο, ἀλλά εἰς τό σωτήριον Δόγμα τῆς Συνεργείας. Σύμφωνα ὅμως μέ τόν Μέγα καί Ἅγιον Δογματολόγον τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννη τόν Δαμασκηνόν: "ὁ Ἄνθρωπος εἶναι εἰδικώτατον εἶδος"...! Νομίζω [μέ ὅσα σχολιάζεις] ὑφίστατο κάποια παρανόησις ἀπό μέρους σου. Ἡ Θεωρία τοῦ Δαρβινισμοῦ, ἔχω τήν ἄποψη, ὅτι δέν ὁμιλεῖ διά "βιολογικούς προγόνους" (ὠσάν νά λέμε βιολογικοῦς γονεῖς) τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλα ὁμιλεῖ μᾶλλον διά τινά "κοινόν πρόγονον" μεταξύ ἀνθρώπων καί πιθήκων. Ἔτσι; [ἤ ἐκατάλαβα κάτι λάθος;] Νομίζω ἔχει μεγίστη διαφορά, νά λέμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται, ἀπευθείας [ μέ κάθετη γραμμή] ἐκ τῶν πιθήκων, μέ τό νά λέμεν (ὅπως τό λένε μᾶλλον οἱ ἐπιστήμονες) ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει "κοινόν πρόγονον" (ἐξ αἰτίας τοῦ Dna) μέ τόν πίθηκον. Νομίζω ὑφίστατο τινά σημαντική διαφορά καί μεγάλη διάκρισις. Μάλιστα ὁ ἄνθρωπος, διαφέρει, σύμφωνα μέ νεώτερες Γενετικές ἀποδείξεις, ἄν θυμάμαι καλῶς, 1,23% εἰς τό dna του, συγκριτικά, μέ τόν χιμπατζῆ! Αὐτό ὅμως, δέν μᾶς ἀποδεικνύει ἐπιστημονικά διόλου κατ΄ ἀκρίβειαν, ὅτι καταγόμεθα ἐκ τοῦ "πρωτοπλάστου" ἤ καί "βιολογικοῦ προγόνου" τῶν ἀνθρώπων, τόν δῆθεν ἀνθρωποχιμπατζή. Δέν ὑφίσταντο ἀποδείξεις δηλαδή ἀλλά ὑφίσταντο, ἀρκετές μᾶλλον, ἐνδείξεις. (Ποῦ εἶναι ἡ ἐπιστημονική, ἐξάπαντος διαχρονική παρατήρησις, τό πείραμα καί τά συμπεράματα ἐξ αὐτῶν;). Τό ὅτι τό dna τοῦ χιμπατζή, εἶναι παρόμοιον μέ τόν ἄνθρωπον, αὐτό δέν μᾶς ἀποδεικνύει, ὅτι, ἐκ Θεολογικῆς ἀποψεως, δηλ. ὁ Θεός, δέν ἔπλασεν ἀκαριαία καί ἐκ τοῦ μηδενός τόν Πρωτόπλαστον. [Δέν ἔχει τά ἀπλανή καί ἀκριβή κριτήρια, ἡ οὐμανιστική ἐπιστήμη, οὔτε κἄν τά ἐργαλεία, γιά νά μᾶς ἀποδείξει τήν ἔνθεον καί ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία τῶν Πρωτοπλάστων Ἀνθρώπων. Γι΄ αὐτόν τό λόγον ἡ ψευδο-Ἐπιστήμη, μερικές φορές, πιθανολογεῖ ἐπάνω σέ ἐνδείξεις καί φυλαρεῖ ἀναπόδεικτα σέ δῆθεν στοιχεία καί παράγει σωρηδόν παραμύθια καί θεωρίες διά τούς φανατικούς ὀπαδοῦς της.] Τό dna τοῦ ἀνθρώπου μοιάζει σέ μεγάλον ποσοστόν καί μέ ἄλλα ζῶα, ἀλλά καί μέ ἔντομα (!) π.χ.: μέ μία μύγα. Δέν λέει κανεῖς ὅμως, ὅτι καταγόμεθα ἐκ τῶν μυγῶν, ἀλλά ἐμμονικά καί στερεότυπα, ἅπαντες μέ μία φωνή λένε, καταγόμεθα (ἀπ΄ εὐθίας) ἐκ τῶν πιθήκων! Τό ὄτι ἔχομεν παρόμοιον (καί ὄχι παν-ὁμοιότυπον) dna καί ὕλην, μέ τά ἄλογα ζώα, εἶναι ἀπόδειξις τῆς φθορᾶς καί τῆς κτιστότητας μας. Αὐτό ὅμως, δέν μᾶς ὑποτιμᾶ ἤ και ἐξισώνει, μέ τήν ἄλογην κτίσιν. Διότι ὁ ἄνθρωπος, [ἐξάπαντος] εἶναι Ζῶον Λ[λ]ογικόν ἀλλά καί Θεούμενον!

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/kata.html

Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
Dolphins

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς
1825
Οι Έλληνες επαναστάτες αποτυγχάνουν να σταματήσουν τους Αιγυπτίους κοντά στον Αλφειό.
1898
Ο Πρίγκηψ Γεώργιος, διορισθείς Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, αποβιβάζεται στα Χανιά.
1912
Το υποβρύχιο "Δελφίν" επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού "Μετζιτιέ".
1950
Το Στρατηγείο και το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας φθάνουν στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.