english greek

Βιβλιοπαρουσίασις: Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καρασακαλίδη, Γνώρισε τα χαρίσματά σου.

Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Καρασακαλίδη, Γνώρισε τά Χαρίσματά σου, Α΄ Τόμος, Ἔκδοσις: Ἀλεξανδρούπολη 2015, σσ. 215.
Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὁ συγγραφέας τοῦ παροσιαζόμενου βιβλίου "Γνώρισε τά Χαρίσματά σου" εἶναι ὁ γνωστός Ἀρχιμανδρίτης καί Ἱεροκήρυκας τῆς Ἀλεξουνδροπούλεως, ὁ πατέρας Ἰωάννης Καρασακαλίδης (Ἁγιορείτης ) ὁ ὁποίος βρίσκεται ὑπό ἀλγεινή Σταυροαναστάσιμον δοκιμασία καί ταλαιπωρία (μαζί μέ τά ἐξαιρετικά πνευματικοπαίδια του.) ἐξ αἰτίας τοῦ κακόγερου Νεοφαναριώτου καί Οἰκουμενιστοῦ [ἐπισκόπου-κατασκόπου], ἐξάπαντος τοῦ Ἀρχιλυκοποιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως...! Ὀνόματα δέν λέμε, πρόσωπα δέν θίγομεν, διότι δέν εἶναι (sic) ἄλλωστε καί τοῦ χαρακτήρα μας, μιᾶς καί τό διεπράξαμεν σέ προηγούμενη καί εἰδικήν ἀντιρρητική μας ἀνάρτησιν.
Διαφημιστικό βιβλίου Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Καρασακαλίδη, «Γνώρισε τά Χαρίσματά σο».Ὁ πολυσέβαστος ἱεροκήρυξ καί καλός ποιμήν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, πέραν τοῦ γνωστοῦ καί ἀνηλεοῦ διωγμοῦ καί τῆς στυγνῆς κατασυκοφάντησις του, εἶναι γνωστός πλέον καί διά τό πλούσιον συγγραφικόν, πνευματικό, ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό του ἔργον. Νά σᾶς ἀναφέρομεν ὅμως ἐνδεικτικά εἰς τήν ἀγάπη σας μερικούς ἄλλους τίτλους ἐκ τῶν ὡφέλειμων πνευματικῶν βιβλίων του, ὥστε νά μεριμνήσετε ὅπως τά ἀποκτήσετε διά τήν Χριστιανική Βιβλιοθήκη καί πνευματική μελέτη σας· ἐξάπαντος ἔγκυρες πληροφορίες μᾶς λένε, ὅτι ἡ ποικιλία τῶν βιβλίων του, διατείθενται πρός ἀγοράν, καί εἰς τήν νῆσον Κύπρο, πράγμα ἐξίσου ἄκρως σημαντικόν διά τούς Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ἵνα μή ἐπιβαρυνθῶμεν τά μεγάλα ταχυδρομικά ἔξοδα ἐξ Ἑλλάδος.
Τά σημαντικά βιβλία τοῦ πατρός Ἰωάννου εἶναι: α΄. Ἀπορῶ μέ τήν καρδιά σου (Ἡ διαχρονική βρεφοκτονία, ἡ δίψα γιά αἷμα, ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν), Σειρᾶ: Πνευματική Ἐπανάσταση Νο1, Ἀλεξ/πολη 2015, σσ. 84. β΄. Ὀρθόδοξη Ἀγκαλιά, Ξάνθη 2013, σσ. 375. γ΄. Κράτα Γερά, Ξάνθη 2014, σσ. 208. δ΄. Τό Οἰκογενειακόν (Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν οἰκογένεια μέ ἁπλό τρόπο), Ξάνθη 2014, σσ. 282. ε΄. Οἱ 300 Ἅγιοι Ἰωάννηδες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, Ἀλεξα/πολη 2015, σσ. 669. κ.ἄ.
Ὁ συγγραφέας ἀφιερώνει ταπεινά τό πόνημα του: στούς φανερούς καί ἀφανείς εὐεργέτες του, ἀλλά καί σέ ὅσους δέν μπόρεσε νά βοηθήσει ὅπως θά τό ἤθελε, λόγων τῶν πολυποίκιλων συνθηκῶν καί ἐκ τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας. Ἡ πρῶτη σελίδα φέρει ἕνα μικρό καί ἐνδιαφέρον βιογραφικόν καί ἀκολουθεῖ ὁ πρόλογος ὑπό τοῦ σευγγραφέως.
Οἱ σελίδες τοῦ βιβλίου διαιρούνται σέ 33 εἰδικά κεφάλαια, σέ ἀνάλογα 33 διαφορετικά πνευματικά χαρίσματα. Ἐξάπαντος ἔχω ὑπόψιν μου, ὅτι ἔχει κυκλοφορήση καί δεύτερος τόμος μέ ἐπιπρόσθετα 33 πνευματικά χαρίσματα. Ὁμολογῶ, ὅτι διά πολλά ἐξ αὐτῶν τῶν πνευματικῶν Χαρισμάτων, κατ΄οὐσίαν, τά εἴχα σέ παντελῆ ἄγνοια. Εἶναι τῷ ὄντι μία ἀξιόλογη καί πρωτότυπη ἔκδοσις καθότι παρουσιάζει ἰδιαίτερον καί διψαλέον ἐνδιαφέρον, γιά ὅσους Χριστιανούς ἐνδιαφέρονται νά μάθωσιν ξεδιψαστικά ποῖα ἀκριβῶς εἶναι τά Χαρίσματα τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς των, ἀλλά καί πῶς δυνάμεθα νά τά ἐνεργοποιήσωμεν ἐντός μας. Ὑφίστατο πάντως ἄφθονον καί σημαίνων Πατρολογικόν ὑλικόν καί εἰδικόν ἐρωτηματολόγιον κρίσεως, ἵνα προβληματισθῶμεν, ὀντολογικά και ὑπαρξιακά, σέ τίνα πνευματική κατάστασιν βρισκώμεθα. Μᾶς παραπέμπει δηλαδή ὁ συγγραφέας, σέ ἀνθολογημένα, εἰδικά ἀποσπάσματα, ἐκ τινῶν Θεοφόρων καί Ἁγίων Πατέρων, μέχρι καί σέ τινά Ὑμνολογικά καί Λειτουργικά κείμενα.
Οἱ 214 σελίδες τοῦ τομιδίου, κάνωσιν ἀναφορά στά ἐν λόγῳ Πνευματικά Χαρίσματα: Τό χάρισμα τῆς πίστεως, τῆς προσευχῆς, τῆς χαρᾶς, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς εἰρήνης, τῆς αἱσιοδοξίας, τῆς κατανόησης, τῆς εὐφυΐας, τό ἀνεπίφθονον, τῆς εὐλάβειας, τῆς ἀγνότητας, τῆς ἑνότητας, τῆς μετάνοιας, τῆς διακρίσεως, τῆς ἀγάπης, τῶν καλῶν λογισμῶν, τῶν δακρύων, τῆς ἀσκήσεως, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς μακροθυμίας, τῆς πολυτεκνίας, τῆς σωφροσύνης, τῆς εὐγένειας, τῆς ἀφοβίας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς πνευματικῆς πατρότητας, τῆς εὐγνωμοσύνης, τῆς υἱοθεσίας, καί ἄλλα.
Μᾶς ἔχει κάνει ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον, τό σημεῖον, πέραν τῆς καταπληκτικῆς ἐμβάθυνσις [λόγῳ τῆς προσωπικῆς πεπειραμένης-ἐμπειρίας του ὡς Πνευματικός-ἐξομολόγος Λογικῶν προσώπων] εἰς τά τῶν πολυποίκιλων Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί οἱ ἀξιοσημείωτες ἀντιρρητικές ἐνστάσεις, τοῦ πατρός Ἰωάννου, εἰς τά σύγχρονα Βιοηθικά καί Βιοθεολογικά διλλήματα, πράγμα σπάνιον, διά Ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγου χάριν, ὁ Κληρικός συγγραφέας σημειώνει ἀπερίφραστα, Προδρομικά καί ῤωμαλέα, (δίχως νά μασεῖ τά λόγια του, ὅπως μερικοί "πνευματικοί ἀ-Πνευμάτιστοι" ἤ καί "πνευματιστές ψευδο-πνευματικοί" πολλῷ μᾶλλον καί εἰδικοί στά περί τῆς Βιοηθικῆς) καί π.χ. εἰς τό εἰδικώτατον Χάρισμα τῆς πολυτεκνίας, τά ἐξῆς περίφημα γραφθέντα:
"Ἄς παρατηρήσουμε, ὅτι διά τῆς πολυτεκνίας φανερώνεται ἡ μεγάλη πίστη καί ὑπακοή στό Θείο Θέλημα πού μπορεῖ νά ἔχει ὁ πολύτεκνος πού ἀγνοεῖ τήν γνώμη τοῦ κόσμου, τίς προκλήσεις καί τίς σειρήνες τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας καί τά φονικά θέλγητρα ἑνός ἀνθρωποκτόνου ὁμίλου γιατρῶν, ἐπιστημόνων καί ἐγκληματιῶν πού προωθοῦν τίς ἀμβλώσεις, τόν προγενετικό ἔλεγχο, τήν κακή ἀντισύλληψη καί τήν εὐγονική γενικότερα. Μέ λίγα ἀλλά καί σταράτα λόγια, ὁ πολύτεκνος εἶναι πολύ ἀγωνιστής καί πολύ θεοφόρο ἄτομο, μόνο καί μόνο ἐπειδή ἀντιστέκεται στόν πονηρό καί τά ὄργανά του μέ σθένος καί αὐταπάρνηση..."
Ἄν δύναται ὁ π. Ἰωάννης, ἄς κάνει κάποιες ὁμιλίες, ἤ καί νά γράψει ἕνα εἰδικόν σύγγραμμα, περί Βιοηθικῆς καί Βιοθεολογίας, ζητήματα πού ἀπασχολοῦν πολλούς Χριστιανούς.
Τά κείμενα τοῦ ἔργου πλαισιώνονται ἀπό ὅμορφο καί ἔγχρωμο ζωγραφιστό ὑλικό, ἀπό μολύβι. Ἀνυπομονῶ πάντως μέ ἀγωνία, ἐτοῦτην τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς, νά μελετήσω εἰς τήν συνέχεια καί τόν δεύτερον τόμο, ἵνα γνωρίσω καλύτερα καί σέ βάθος, ποῖα εἶναι τέλος πάντων τά Χαρίσματά μου [πράγμα πού μέ ἐνδιέφερε ἀλλά καί μέ ἔτρωγε ἡ περιέργεια, γιά πολλᾶ χρόνια, μιᾶς καί οἱ πνευματικοί μας πατέρες, καλῶς ἤ κακῶς (δέν εἶναι τῆς παρούσης), ἀποφεύγωσιν (!) ἐπιμελλῶς νά ἐνημερώσωσιν ἀλλα καί νά τά γνωστοποιήσουσι εἰς τά πνευματικά των παιδιά] καί πῶς ἐνεργοποιοῦμε ὅλα τά ὑπόλοιπα πού ἔχομεν μέσα μας καί πιθανόν να ἐπιθυμοῦμεν νά ἀποκτήσωμεν. Τό βιβλίον διαβάζεται, μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον, ἄνετα, εὔκολα καί ἀπνευστί, δίχως καμμία δυσκολία.
Καλήν ἀποκάλυψιν καί ἀνάγνωσιν σέ ὅσους φροντίσουν νά τό παραλάβωσιν!

ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/04/2015-215.html

Διαφημιστικό βιβλίου Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Καρασακαλίδη, «Γνώρισε τά Χαρίσματά σο».

Σύνδεση Χρήστη

Ειδοποίηση με e-mail

Εγγραφείτε τώρα στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέ e-mail, για να ειδοποιήστε αυτόματα, για νέα συμβάντα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, τη θάσο, αλλά και την ΑΝ.Α.Ε.Θ..

Ο καιρός στην Θάσο

Από την Ε.Μ.Υ.
Από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Από το freemeteo

Στο meteo:
Θάσος
Κεραμωτή - Θάσος

Περισσότερα...

Συνδικάτο

Όλες οι νέες δημοσιεύσεις, κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό σας!
RSS 1.0
ATOM 0.3
OPML
Hotel Akti

Δημοσκοπήσεις

Τί πιστεύετε οτι χρειάζεται περισσότερο ο Θεολόγος Θάσου;

Αποτελέσματα

Ημερολόγιο

Παραμόνου και Φιλουμένου μαρτύρων, Ουρβανού Μακεδονίας
1822
Ο Στάικος Σταϊκόπουλος εισέρχεται στο Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη Γαλανόλευκη.
Οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.
1826
Μετά από μάχη κατά των ανδρών του Κιουταχή, Ο Φαβιέρος εφοδιάζει με πυρίτιδα τους υπερασπιστές της Ακροπόλεως των Αθηνών.
1851
Πεθαίνει στην Αθήνα ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας.
1912
Απόσπασμα Ευζώνων και το Σύνταγμα Κρητών απελευθερώνουν το χωριό Πεστά της Ηπείρου.
Εκπνέει, θανάσιμα τραυματισθείς και αφού επολέμησε ηρωικώς κατά των Τούρκων στο Δρίσκο ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης.
Powered by Elxis | Κατασκευή - Επιμέλεια: Telemania Web Designs
Copyright (C) 2006-2023 Anaeth.gr. All rights reserved.